Waterbodemonderzoek

Het uitvoeren van waterbodemonderzoek is verplicht voor beheerders van wateren voorafgaand aan het uitvoeren van hun reguliere beheerstaken zoals baggeren.

Kwalitatief onderzoek
Om de kwaliteit van de waterbodem / bagger vast te stellen, wordt deze bemonsterd. Voor het uitvoeren van het kwalitatieve waterbodemonderzoek wordt gewerkt volgens de landelijke normen en richtlijnen. De monsters worden geanalyseerd in een laboratorium waarna de resultaten getoetst worden aan de huidige wet- en regelgeving. Uit deze toetsing volgt de kwaliteit van de baggerspecie en kunnen uitspraken worden gedaan over de verwerkingsmogelijkheden van de bagger.

Kwantitatief onderzoek
Om de onderhoudstoestand van watergangen in kaart te brengen, is inzicht in de ligging van de waterbodem noodzakelijk. Afhankelijk van het type watergang en het doel van het onderzoek wordt afgewogen of de watergang handmatig gepeild of met behulp van echoloding wordt ingemeten. Met name wateren met een relatief beperkte diepte kunnen het beste handmatig worden ingemeten of gepeild. Voor grotere oppervlaktewateren zoals vaarwegen en boezemwateren volstaat het inmeten met een echoloodsysteem (multi- of singlebeam). Op basis van de informatie kunnen dwarsprofielen en/of dieptecontourenkaart(en) worden opgesteld en de hoeveelheidsberekeningen plaatsvinden.

Vraag LWM naar de mogelijkheden voor uw onderzoek! Wij adviseren u vrijblijvend over de toe te passen onderzoeksstrategie!