Partijkeuringen (AP04)

Sinds de invoering van het Bouwstoffenbesluit is het in Nederland niet meer toegestaan partijen grond te verplaatsen of elders her te gebruiken, zonder dat de kwaliteit ervan bekend is. In het besluit staat beschreven hoe partijen grond gekeurd moeten worden. Deze keuring wordt AP04-onderzoek genoemd.

De AP04-onderzoeken of keuringen kunnen zowel in depot als in-situ plaatsvinden.

Na bemonstering door een gecertifceerd veldmedewerker worden de monsters naar het laboratorium gezonden. De analyseresultaten worden getoetst aan de normen en eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. Van het AP04-onderzoek wordt vervolgens ter afronding een heldere rapportage opgesteld.

Vraag LWM naar de mogelijkheden om voor u een partijkeuring uit te voeren.