Ecologie

Begeleiding aanleg waterbergingen HHNK
LWM heeft in opdracht van Aannemingsmaatschappij Markus de ecologische begeleiding verzorgd van de aanleg van drie waterbergingsprojecten rondom Schagen (Waterbergingen Schoen, Schagerbrug en Oude Sluis. Binnen dit project is in totaal circa 65 hectare aan waterberging gerealiseerd middels een UAV-GC contract. LWM heeft de werkzaamheden, in de periode van februari tot en met juli 2013, begeleid vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering in en rondom het broedseizoen. Daarnaast is tevens nader onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van juridisch beschermde vissen en amfibieën.

Ecologische advisering ontmanteling gronddepot Heemstede  
In opdracht van De Heer Land en Water heeft LWM de ecologische advisering verzorgd voor het ontmantelen van een gronddepot te Heemstede. De vrijkomende grond kon via de opdrachtgever worden hergebruikt als afdeklaag bij de sanering van het Reinaldapark in Haarlem.
Hiervoor moest het gronddepot worden ontmanteld in de periode april – mei 2013 terwijl op deze locatie het voorkomen van de zwaar beschermde rugstreeppad bekend is. Om de werkzaamheden toch uit te kunnen voeren is een praktische oplossing uitgewerkt waarbij met een minimale extra inspanning voldaan is aan de eisen en bepalingen vanuit de Flora en Faunawet.

Quickscan Flora en Faunawet ontwikkeling Gameren
Voor een herinrichtingsproject in Gameren is een quickscan conform de Flora en Faunawet uitgevoerd. Bij de voorgenomen herinrichting wordt een oud schoolgebouw gedeeltelijk gesloopt en gedeeltelijk gerenoveerd waarbij tevens kleinschalige nieuwbouw plaatsvindt.
LWM heeft tevens het archeologisch onderzoek uitgevoerd en de ruimtelijke onderbouwing inclusief planschadeovereenkomst opgesteld voor de voorgenomen ontwikkeling.

Quickscan Flora en Faunawet Zocherstraat – Vondelpark te Amsterdam
Bij een herontwikklingsproject van een beschermd monumentaal pand direct grenzend aan het Vondelpark in Amsterdam heeft LWM een quickscan in het kader van de Flora en Faunawet uitgevoerd. Bij de voorgenomen werkzaamheden wordt het monumentale pand gerenoveerd en wordt tevens een parkeergarage onder het pand aangelegd.

Ecologisch onderzoek visvijvers Maurik
Wegens een voorgenomen herinrichting van de visvijvers te Maurik is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige flora en fauna op en rondom de locatie. Op basis hiervan is een vertaalslag gemaakt naar de verwachte impact op de mogelijk aanwezige soorten en de te nemen maatregelen tijdens de herinrichting.

Ecologisch werkprotocol sanering Kogelvangers te Arnhem
Voor de sanering van twee kogelvangers en de daarop volgende verdere herinrichting van het gebied heeft LWM een ecologisch werkprotocol opgesteld.