Planschade

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan kan het zijn dat de omgeving hiervan overlast of zelfs schade van ondervindt. Het planschaderecht is geregeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening – Wro.  Samengevat kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding wanneer de waarde van uw woning daalt door een wijziging van het bestemmingsplan. 

Binnen vijf jaar nadat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is geworden, kunt u een verzoek om planschadevergoeding indienen bij de gemeente. Vervolgens wordt in een planschadeprocedure door een commissie onderzocht of u recht heeft op een planschadevergoeding.

Daarnaast kan LWM ook een planschade risico analyse voor u uitvoeren. Welke aspecten uit de omgeving kunnen van invloed zijn op uw voorgenomen ontwikkeling en/of bouwproject? Welke invloed zou dit kunnen hebben en welke risico's zijn daarmee gemoeid? Allemaal vragen die in een planschade risico-analyse worden uitgewerkt en beantwoord waarna u een weloverwogen beslissing kunt nemen over het al dan niet voortzetten van uw plannen.