Onderhoudsplannen en beheerplannen

Een kwalitatief goed en betrouwbaar beheer- en onderhoudsplan biedt het houvast voor de toekomst. Op basis van de opgestelde meerjarenplanning en meerjarenbegroting krijgt u op overzichtelijke wijze grip op toekomstig beheer en onderhoud van uw watersysteem.

Bij het opstellen van een beheerplan of onderhoudsplan is de eerste en belangrijkste stap een grondige inventarisatie uitvoeren. Tijdens deze inventarisatie worden bestaande en bruikbare gegevens verzameld, vervolgens wordt bepaald welke aanvullende gegevens benodigd zijn en worden deze gegevens ingewonnen.

Op basis van de resultaten van de inventarisatiefase kan een praktisch en duidelijk opgesteld onderhouds- of beheerplan worden opgesteld. Hierbij wordt in eerste instantie ingegaan op het wettelijke kader en de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het plan.

Het plan wordt afgesloten met een dynamisch (digitaal) gekoppelde meerjarenplanning en -begroting.