Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek scheepswerf De Hoop te Tolkamer
In opdracht van Scheepswerf de Hoop te Tolkamer is een verkennend en nader waterbodemonderzoek uitgevoerd om de kwaltieit van de aanwezige sliblaag in beeld te brengen. Tevens is de aangetroffen verontreiniging in een deel van de haven nader onderzocht middels aanvullend analytisch onderzoek.

Waterbodemonderzoek diverse locaties Sloterplas Amsterdam
In de Sloterplas te Amsterdam zijn op diverse locaties onderzoeken verricht om baggerwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Hierbij is zowel de kwaliteit en kwantiteit van de waterbodem bepaald.

Uitloogonderzoek baggerspecie Uden / Nistelrode
Voor een baggerwerk in Uden/Nistelrode is op de vrijkomende baggerspecie een uitloogonderzoek uitgevoerd om de definitieve verwerkingsmogelijkheden vast te stellen. Uiteindelijk is het merendeel van de specie hierdoor voordelig verwerkt op een geschikte hergebruikslocatie.

Waterbodemonderzoek ondieptes bruggen HDSR
Ter paatse van verschillende bruggen bij Lopik zijn enorme ondieptes in het watersysteem aanwezig. LWM heeft hierbij in opdracht van HDSR de ondieptes in beeld gebracht en de sliblaag en eventueel vaste bodem onderzocht om de kwaliteit hiervan vast te stellen. Tevens heeft een uitgebreide opname van de bruggen plaatsgevonden en is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de verdachte locaties.

Waterbodemonderzoek haven Makkum
In de haven van Makkum is in samenwerking met Prommenz een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd.

Waterbodemonderzoek gemeente Waterland
In opdracht van de gemeente Waterland zijn verschillende watergangen in Monnickendam onderzocht. Het onderzoeek is uitgevoerd in het kader van de geplande (onderhouds)baggerwerkzaamheden

Waterbodemonderzoek diverse landgoederen Bosgroep Midden Nederland
In opdracht van de Bosgroep Midden Nederland heeft LWM de waterpartijen op verschillende landgoederen onderzocht. Bij het onderzoek is zowel de kwaliteit als ook de kwantiteit van de baggerspecie bepaald.

Waterbodemonderzoek haven Monnickendam
In de haven van Monnickendam is een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd. Reden voor het onderzoek zijn de voorgenomen baggerwerkzaamheden.

Waterbodemonderzoek baggerwerk De Donge
In opdracht van Dosco Baggerwerken BV is voor het baggerwerk op de rivier De Donge een waterbodemonderzoek uitgevoerd om de verwerkingsmogelijkheden van het vrijkomende slib in beeld te brengen.

Waterbodemonderzoek Gouwe, Aarkanaal en Oude Rijn (2012-2014)
In opdracht van de combinatie DWW heeft LWM alle onderzoekswerkzaamheden, die noodzakelijk waren voor het baggeren van deze vaarwegen, uitgevoerd en gecoördineerd. Werkzaamheden omvatten onder andere:
- Controlepeilingen ter bepaling hoeveelheden
- Complete inpeiling (zowel handmatig als single- en multibeam) en berekenen definitieve hoeveelheden in verschillende ontgravingsscenario’s
- Nader waterbodemonderzoek diverse trajecten
- Uitwerken ontgravingsmodellen tbv GPS machinebesturing

Waterbodemonderzoek en inventarisatie Alkmaar (2012)
In opdracht van Arcadis, namens HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), heeft LWM een waterbodemonderzoek uitgevoerd voor het stedelijke baggerprogramma van Alkmaar voor het jaar 2012/2013. Tevens is een verkennend en nader asbest onderzoek uitgevoerd en zijn alle aanwezige kunstwerken geïnventariseerd en ingemeten.

Controlepeilingen Heiloo en Egmond (2012)
In opdracht van Arcadis periodiek de controlepeilingen van het baggerwerk in Heiloo en Egmond verzorgd. Hoeveelheidsbepaling, asbest en fysisch onderzoek tbv baggerwerk.

Papepadsloot te Zaandam (2012)
In opdracht van Arcadis Nederland de hoeveelheidsbepaling van het baggerwerk Papepadsloot te Zaandam verzorgd tijdens de uitvoeringsfase. Tevens een nader asbestonderzoek uitgevoerd en een onderzoek naar de fysische samenstelling van de vrijkomende baggerspecie.