Ecologisch onderzoek

Om de effecten van een ruimtelijke ingreep op beschermde soorten en/of beschermde gebieden in te schatten wordt een natuurtoets of ecotoets uitgevoerd. Afhankelijk van de ingreep, aard van de werkzaamheden en ligging van het gebied, is een natuurtoets of ecotoets meer of minder uitgebreid.

In eerste instantie wordt vaak gestart met het uitvoeren van een oriƫnterend onderzoek ofwel de quick scan. De quick scan is een beperkte natuurtoets die een snelle beoordeling geeft van mogelijke effecten. Soms is na een quick scan onvoldoende bekend om het optreden van effecten te kunnen beoordelen. In dat geval moeten aanvullende veldinventarisaties worden uitgevoerd voordat conclusies kunnen worden getrokken.

Bij de rapportage van de natuurtoets of ecotoets wordt een duidelijke onderbouwing opgenomen van de conclusies. Indien nodig worden praktische maatregelen aanbevolen die schade voorkomen of beperken.

Als blijkt dat de negatieve effecten op beschermde gebieden of soorten niet te vermijden zijn, is een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet of ontheffing ex art 75 van de Flora- en faunawet nodig. Onze rapportage bevat de ecologische onderbouwing voor deze aanvragen.