Ecologische werkprotocollen

Bij de uitvoering van projecten in de openbare ruimte speelt de Flora en fauna wetgeving een steeds grotere rol. Om invulling te geven aan eisen en voorwaarden volgend uit Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet (al dan niet in de vorm van een vastgestelde gedragscode) kan een ecologisch werkplan met daarbij behorend werkprotocol worden opgesteld.

Het ecologische werkplan en -protocol heeft tot doel om allereerst de risico's die vanuit het project volgen, voor de aanwezige flora en fauna, in beeld te brengen. Op basis van deze risico's kunnen gerichte eisen worden gesteld aan de uitvoering. Om de werkzaamheden vervolgens aantoonbaar en beheersbaar binnen de geldende wet- en regelgeving uit te laten voeren wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld.
Het ecologisch werkprotocol is een dynamisch document waarvan de opstelling, detaillering en actualisering tijdens de uitvoering doorlopen. Zo worden formulieren voor de monitoring van kritieke onderdelen opgenomen en tijdens de uitvoering gecontroleerd. Alle betrokken opdrachtnemers (o.a. opdrachtgever, directievoerder en aannemer) dienen zich, voor de start van de werkzaamheden, te conformeren aan het ecologisch werkplan.

LWM heeft ruime ervaring in het opstellen van ecologische werkplannen en –procollen. De plannen en protocollen worden opgesteld waarbij een praktische en werkbare uitvoeringsmogelijkheid centraal staat zonder afbreuk te doen aan de ecologische aspecten. Het opstellen, begeleiden en monitoren tijdens het project zijn in principe vaste onderdelen van een ecologisch werkprotocol.

LWM heeft de beschikking over ter zaken kundige ecologen en kan deze werkzaamheden voor u uitvoeren.