Ecologie

De beschikbare open ruimte neemt in gestaag tempo af, waardoor het steeds belangrijker wordt om zorgvuldig om te gaan met de natuur- en ecologische waarden die Nederland rijk is.

De Europese wetgeving (onder andere de Natura 2000, Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn) zijn in Nederland vertaald in de Flora- en faunawet voor de soortbescherming en in de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 voor de gebiedsbescherming. De zorg voor alle inheemse planten- en diersoorten en voor de natuurlijke rijkdommen van gebieden wordt gegarandeerd door de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van natuur en milieu.

Op de onderliggende pagina's wordt onze dienstverlening op ecologisch gebied verder besproken:

  • Ecologische verbindszone
  • Ecologisch onderzoek
  • Visinventarisaties
  • Ecologische werkprotocollen

Voor het uitvoeren van een quickscan tot een de algehele voorbereiding van een ecologische verbindingszone: bij LWM bent u aan het juiste adres.