Referenties

Onderstaand treft u een beknopte beschrijving van een aantal van onze projecten. Deze projecten geven u een korte indruk van de werkzaamheden van LWM;

Best Value Procurement Grecht
In samenwerking met Verduijn Baggerwerken BV wordt het project "Ruimte voor de Grecht" gerealiseerd. Bij dit project heeft de aanbesteding plaatsgevinden volgens de Best Value Procurement en is onze inschrijving als winnende uit de bus gekomen. Binnen het project wordt de Grecht (een reacreatieve vaarweg) gebaggerd en wordt de dijk verlegd zodat de Grecht meer ruimte krijgt. In deze extra ruimte wordt ook een rietland ingericht wat geschikt moet zijn voor de purperreiger.

Meetwerkzaamheden Nieuwkoopse plassen eo
Bij de Nieuwkoopse plassen hebben wij momenteel een project waarbij tot en met 2016 verschillende metingen moeten worden uitgevoerd. Het project omvat het inpeilen en uitpeilen van een groot baggerproject van diverse watergangen en vaarwegen waarbij tot en met maart 2016 wordt gewerkt.

Onderzoeken sporthal Alblasserdam
Voor de realisatie van een nieuwe sporthal in Alblasserdam zijn diverse onderzoeken uitgevoerd zoals; quickscan Flora en Fauna, externe veiligheid, akoestisch onderzoek, onderzoek naar lichthinder, luchtkwaliteitsonderzoek.

Meetwerkzaamheden baggerwerk Kalverpolder
In opdracht van Baggerbedrijf West Friesland zijn diverse meet- en monitoringswerkzaamheden uitgevoerd voor en tijdens de baggerwerkzaamheden in de Kalverpolder te Zaanstad (2013 t/m december 2014). De Kalverpolder is een uniek poldergebied en vanwege de venige ondergrond dienen aanvullende metingen voor inrichting en de zettingen op de depots en vloeivelden uitgevoerd te worden. De monitoringswerkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van een total station.

Voorbereiding bagger- en oeverwerk Provincie NH
In samenwerking met Arcadis zijn de werkzaamheden aan verschillende vaarwegen voor de provincie Noord-Holland voorbereid. De voorbereiding omvatte verschillende onderzoeken (inpeilen, kwaltieit baggerspecie bepalen, ecologish onderzoek, explosievenonderzoek, archeologisch onderzoek, inventarisatie oevers en onderzoek naar restlevensduur van de oeverbescherming). Op basis van de verschillende onderzoeken zijn uit te voeren werkzaamheden voorbereid in de vorm van een prestatiebestek en is de aanbestedingprocedure begeleid.

Directievoering baggerwerk Oudegracht en Vaartsche Rijn te Utrecht
Namens het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt het baggerwerk van de Oudegracht en Vaartsche Rijn begeleid. Het baggeren van de Oudegracht is de laatste fase van de sanering van de stadsgrachten van Utrecht. Het baggeren van de Vaartsche Rijn wordt direct meegenomen in opdracht van Rijskwaterstaat en betreft een onderhoudsbaggerwerk. LWM heeft hierbij de voorbereiding begeleid en verzorgt tijdens de uitvoeringsfase de directievoering. 

Ecologisch onderzoek visvijvers Maurik
Wegens een voorgenomen herinrichting van de visvijvers te Maurik is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige flora en fauna op en rondom de locatie. Op basis hiervan is een vertaalslag gemaakt naar de verwachte impact op de mogelijk aanwezige soorten en de te nemen maatregelen tijdens de herinrichting.

Constructieve toetsing kunstwerken Valkenswaard
Verschillende kunstwerken in de gemeente Valkenswaard zijn constructief doorgerekend en getoetst. Aanleiding voor deze rekenslag en toetsing zijn de voorgenomen renovaties van en aanpassingen aan de kunstwerken. 

Directievoering baggerwerkzaamheden Fort Blauwkapel
LWM is als directievoerder betrokken bij het baggeren van de fortgracht van Fort Blauwkapel. Tijdens deze baggerwerkzaamheden wordt in totaal circa 45.000 m3 (zowel verontreinigde als schone) baggerspecie verwijderd. In de Fortgracht is in beperkte mate een verhoogd risico op het aantreffen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) aanwezig. Dit verhoogde risico is naar voren gekomen uit een explosievenonderzoek waarbij naast een historisch onderzoek tevens een detectionderzoek is verricht.

Quickscan flora en fauna en Ruimtelijke Onderbouwing
Voor een opdrachtgever in Alphen aan de Rijn heeft LWM een quickscan in het kader van de Flora en Fauna uitgevoerd. Aansluitend is een ruimtelijke onderbouwing voor de voorgenomen herinrichting opgesteld. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd als onderdeel van een herinrichtingsproject waarbij op een locatie in het buitengebied woningbouw zal worden ontwikkeld.

Ontmanteling depots beheersgebied Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Binnen het beheersgebied van het waterschap zijn vanuit het verleden verschillende depots gelegen. Deze voormalige baggerdepots worden ontmanteld en afgewerkt tot perceel voor agrarische doeleinden. LWM heeft hierbij het onderzoekstraject begeleid, het vergunningstraject doorlopen en zal de begeleiding tijdens de ontmanteling van de depots op zich nemen. 

Ecologisch werkprotocol sanering Kogelvangers te Arnhem
Voor de sanering van twee kogelvangers en de daarop volgende verdere herinrichting van het gebied heeft LWM een ecologisch werkprotocol opgesteld.

Ontwerp herinrichting Danzigerbocht (havengebied) Amsterdam
Voor het havenbedrijf van Amsterdam is in samenwerking met Tijhuis Ingenieurs een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van de Danzigerbocht te Amsterdam. Hierbij worden de waterpartijen gesaneerd en aanliggende oevers opgeknapt om de uitstraling naar de omgeving te verbeteren.